KVK Aydınlatma Metni

 

 

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Mehmet Yavuz Sütbeyaz

Adres: Feneryolu Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No:116-7 Kadıköy-İstanbul

Telefon: 0216 350 1122

Kep Adresi: mehmetyavuz.sutbeyaz@hs01.kep.tr

E-Mail: drsbeyaz@hotmail.com

Web Sitesi: https://www.myavuzsutbeyaz.com

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla “Mehmet Yavuz Sütbeyaz” tarafından hazırlanmıştır. 

Mehmet Yavuz Sütbeyaz muayenehanesi olarak hastalarımızın, hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımız ve bizlerle ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin Ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Muayenehanemiz ile müşteri, hasta, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

TANIMLAR 

Açık rıza, 95/46 EC sayılı Direktif kapsamına göre, açık rıza ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanı şeklinde anlaşılmalıdır.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

Veri kayıt sistemi, Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir. Söz konusu sistemler fiziki veya dijital olabilir. Söz konusu sistem içinde birden fazla kritere göre veriler işlenebilmektedir. Örneğin, ad soyad, TC yahut doğum yeri bazlı bir kayıt sistemi baz alınarak verilerin kaydı ve işlenmesi yapılabilir.

Veri sorumlusu, 6698 sayılı kanun kapsamında doğrudan verişlerin işlenmesinden, aktarılmasından, silinmesinden ve diğer kanun kapsamındaki yükümlülüklerinden sorumlu olan kişidir. kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olanlardır. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir. İş bu aydınlatma metni kapsamında PROF. DR. MEHMET YAVUZ SÜTBEYAZ’ı ifade etmektedir.

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu kişiler, kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen çalışanlar olabileceği gibi, veri sorumlusunun hizmet satın almak suretiyle belirlediği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aynı zamanda hem veri sorumlusu, hem de veri işleyen olabilir. Örneğin, bir muhasebe şirketi kendi personeliyle ilgili tuttuğu verilere ilişkin olarak veri sorumlusu sayılırken, müşterisi olan şirketlere ilişkin tuttuğu veriler bakımından ise veri işleyen olarak kabul edilecektir.

İlgili Kişi, Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi yani iş bu sözleşme kapsamında HASTA, HASTA YAKINI VE HASTA VELİ VEYA VASİSİNİ ifade etmektedir.

İmha, Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENECEK KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE HUKUKİ İŞLEME GEREKÇELERİ 

Kişisel Verilen İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz;
i) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
iii) Doğru ve güncel olarak,
iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak Muayenehanemiz tarafından kişisel verileriniz, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

Çalışanımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Muayenehanemiz veya Muayenehanemizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz Muayenehanemiz bünyesindeki ticari faaliyetin, iş yeri düzeni ve genel işleyişin gerekleriyle bağlantılı olarak 4857 sayılı İş Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere sair kanunlardaki hükümler kapsamında işlenmektedir. Söz konusu veriler, iş sözleşmesi, ticari sözleşmeler, sair akdi ilişkiler kapsamındaki bilgiler ile tarafın özlük dosyası, tarafınızca sunulan bilgi ve belgeler ile ilgili kurumlardan yasal olarak elde edilen yahut kurumlarca tarafımıza bildirilen bilgi ve belgelerden elde edilmektedir. Yine söz konusu veriler veri sorumlusu Muayenehanemiz denetim ve sorumluluğunda veri işleyenler İnsan Kaynağı, Veri Koruma Birimi (DPO), Çağrı Merkezi, Muhasebe, Bilgi İşlem, Destek Hizmetleri ile diğer hizmet birimi/birimleri personel veya personelleri tarafından münhasır amaçlarıyla sınırlı olarak yasal çerçeveler içinde işlenmektedir. Yine Muayenehane hekim ve avukat/avukatları tarafından da işin gereği ve yasal gerekler minvalinde amaçla sınırlı olarak verilerin işlenmesi söz konusu olabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme gerekçeleri aşağıdaki tabloda karşılaştırılmalı olarak özetlenmiştir:

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ GEREKÇESİ

Hastanın Tıbbi Teşhis, Tanı ve Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Sağlık Bilgisi, Müşteri İşlem, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Diğer (Hasta Bilgisi) 

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi (6698 Sayılı Kanun Uyarınca md. 6/3) 

 

Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi 

 

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Diğer (Hasta Bilgisi) 

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 

Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

 

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 

Kimlik, İletişim, Diğer (Hasta Bilgisi) 

 

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi (6698 Sayılı Kanun Uyarınca md. 6/3)

Talep / Şikayetlerin Takibi 

 

Kimlik, İletişim 

 

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Tedavi Süreçleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması 

 

Kimlik, İletişim, Diğer (Hasta Bilgisi) 

 

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Kişisel Veri Kategorileri

Yukarıda yer alan toplanma yöntemleri kapsamında elde edilen kişisel veriler aşağıdaki genel başlıklar altında kategorize edilebilir;

!- Kimlik Bilgileri: Bir veya birden fazla gerçek kişiye ait otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişi ya da kişileri belirli veya belirlenebilir hale getiren bilgilerdir. Söz konusu bilgilerden kişilerin sadece TC Kimlik bilgileri değil aynı zamanda kimlik yerine geçen belgelerde yer alan bilgilerde bu kapsama girmektedir. Bu kapsamda kimlik bilgisi olarak tarafınızdan Ad Soyad, TC Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Geçici TC Kimlik Numarası, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Hal, Cinsiyet bilgileri alınmaktadır.

2- İletişim Bilgileri: Bir veya birden fazla gerçek kişiye ait otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişi ya da kişilerin birbirleriyle irtibat ve iletişim kurmalarını sağlayan verilerdir. Telefon numarası, mektup, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi ve kullanılan haberleşme uygulamalarına göre (ZOOM ve Teamwiever gibi) tanımlı ID numaraları gibi bilgiler bu kapsamda yer almaktadır.

3- Aile Bireyleri ve Yakın Verileri: Otomatik veya kısmen otomatik olan bir sistem veya otomatik olmayan bir yöntem kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi veya kişilerden alınan aile ve yakın bilgileri. Burada bahsedilen yakın bilgilerinden anlaşılması gereken verisi işlenen ilgili kişinin kendisi ile alakalı süreçlerde irtibat kurmasına rıza gösterdiği kişilerdir. Akrabalık ilişkisi şart değildir. İş bu veriler hasta doktor süreç yönetiminin sağlanması, acil durumlarda kriz sürecinin idare edilmesi ve yasaların şart koşmasından kaynaklı olarak işlenmektedir.

4- Mali Veriler: Otomatik ya da Otomatik olmayan yöntemlerle gerçek kişilerden alınan finansal duruma ilişkin her türlü bilgi ve belge mali veri olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu alınan veri Muayenehane ile kurulan diyaloglar kapsamında çeşitlenmektedir. Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası, Kredi Kartı Bilgileri, Fatura Bilgileri bu kapsamda işlenmektedir.

5- Sağlık Bilgileri: İlgili kişilerden alınan Muayene Verileri, tıbbi özgeçmişe ilişkin anlatımlar ve raporlar, tıbbi soy geçmişine ilişkin veriler, tahlil ve test sonuçları, laboratuvar sonuçları, tıbbi görüntüleme sonuçları, randevu bilgileri, reçete bilgileri, ameliyat öncesi ve sonrasına ilişkin fotoğraflar, üç boyutlu görsel veriler, Muayenehane takip verileri, endoskopi verileri, tanı ve tedaviye yönelik olarak alınan videolar, dijital cihazlar vasıtası ile uzaktan kaydedilen bilgi ve belgeler başlıca alınan ve işlenen sağlık verileridir. Muayenehane ile muayene öncesi ve sonrasında kurulan diyaloglardan elde edilen hastalığın teşhis ve tedavisine ilişkin görüşme ve yazışma verileri, sosyal çevre, aile hayatına ve cinsel hayata ilişkin veriler de bu kapsamda yer almaktadır. Tarafımızca tedavi ve teşhiste tıbben önemli kabul edilen ve istenen başka sağlık kuruluşları veya doktorlar tarafından raporlanan ve kayıt altına alınan konsültasyon notları, ameliyat notları, tetkik ve değerlendirme sonuçları işlenen sağlık verileri olarak değerlendirilebilmektedir.

6- SGK Mevzuatı Kapsamında Alınan Veriler: Sigorta ve Hasta Protokol numaraları bu kapsamda yer almaktadır.

7- Görsel/İşitsel Veriler: Gerçek kişi veya kişilere ait görsel ve işitsel kayıt ortamlarından elde edilen veriler ve bu verilerin saklandığı ortamlar. Muayenehanemiz bünyesinde yer alan kameralarda sadece görsel kayıt yapılmaktadır. Ses kaydı bulunmamaktadır. Çağrı merkezi kayıtları da bu kapsamda yer almaktadır.

8- Talep/Şikâyet Yönetimine İlişkin Veriler: Muayenehane talep ve şikayet süreci içinde otomatik, yarı otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilen veriler. Muayenehane çalışanlarının şikayet edilmesi sırasında hatalı uygulanan tedaviye ilişkin veriler bu kapsamda yer almaktadır. Yine şikayet formu içinde yer alan diğer verilerde bu kapsamı belirlemektedir.

9- Hukuki İşlem Verisi: Muayenehane çalışanlarının ve tarafımızın taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklara delil olmak üzere elde edilen ve adli merciler nezdinde kullanılan veriler bu grup verilere girmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Muayenehanemiz ve adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, tüketici şikayet formları, sosyal ağlar, bültenler gibi araçlar üzerinden, Muayenehanemiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerin işlenmesi 6698 sayılı kanunun 3/e bendinde şu şekilde tanımlanmıştır:

‘’ Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,’’

Söz konusu kişisel veri niteliğindeki bilgilerin ne şekilde işleneceği aynı kanunun 5. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir:

‘’ Kişisel verilerin işlenme şartları MADDE 5-

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’

Kişisel verilerin işlenmesine dayanak yasal mevzuat hükümleri 

 1. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 2. 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 3. Özel Hastaneler Yönetmeliği
 4. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 5. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik,
 6. 6098 Sayılı Borçlar Kanunu
 7. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 8. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 9. Hasta Hakları Yönetmeliği
 10. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 11. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Yukarıda ifade edilen yasal mevzuatlar ve saklama amaçları kapsamında elde edilen kişisel veriler Muayenehanemizde korunacak olup korunma ve tutulma şekilleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur

DİJİTAL ORTAMLAR

FİZİKSEL ORTAMLAR

Bulut Ortamları

Serverlar

Dijital Saklama Alanları

Yazılımsal Dijital Ortamlar (Ofis yazılımları, VERBİS )

Siber ve Ağ Güvenliğe Yönelik kullanılan cihazlar (Firewall vb.)

Telefon tablet gibi Mobil Cihazlar Taşınabilir Diskler

Yazıcı, Tarayıcı ve Fotokopi Makinası

Optik Diskler

Kağıt ve türevleri

Formlar ve Muayenehane işleyiş süreçlerinde doldurulan defterler

Yazılı olarak verilerin bulundurulduğu her türlü ortam

Fiziksel verilere ilişkin sair dökümanlar (fotoğraf, fotokopi vs)

 

İşlenen kı̇şı̇sel verı̇lerı̇n kı̇mlere ve hangı̇ amaçla aktarılabı̇leceğı̇

Mehmet Yavuz Sütbeyaz Muayenehanesi tarafından kişisel verileriniz; 

·  Hastanın Tıbbi Teşhis, Tanı ve Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi 

·  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 

·  Hukuki İşlemlerin Takibi ve Yürütülmesi, 

·  Muayenehane Tanıtım İşlemlerinin Yürütülmesi, 

·  Tedavi Süreçleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması 

amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri ve İmhası

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

Buna göre, Muayenehanemiz faaliyetleri çerçevesinde elde edilen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır. Bu bağlamda tarafımızdan hizmet veya mal alan bir kişinin verisi muhtemel uyuşmazlık çıkma ihtimaline karşı aramızdaki işin niteliği vekalet sözleşmesi/ eser sözleşmesi sayılmakla söz konusu veriler 10 yıl sonraki ilk imha döneminde imha edilecektir. Hukuki işlemlere ilişkin veriler dava sürecinin sonlanmasından sonra 5 yıl muhafaza edilip ilk imha döneminde imha edilecektir. Kamera kayıtları ise 15 gün süre ile muhafaza edilecektir. Online ziyaretçilere ilişkin veriler 5651 sayılı kanun uyarınca 2 yıl süre ile saklanacaktır. Ancak internet ortamında doldurulan formlara ilişkin veriler ise 10 yıl sonraki ilk imha döneminde imha edilecektir. Vergisel Kayıtlara İlişkin Kişisel Veriler ve Fatura/Gider Pusulası/Makbuz Gibi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Tutulması Gereken Belgelerle İşlenen Kişisel Veriler 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 5 yıl boyunca saklanır sonrasında ilk imha döneminde imha edilir. Çağrı merkezi ses kayıtları 6563 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat uyarınca 3 yıl boyunca saklanacak ve sonraki ilk imha döneminde imha edilecektir. Söz konusu verilerin ceza davasına konu olması halinde veriler 30 yıl süre ile saklanacaklardır.

Muayenehanemiz nezdinde kayıt altına alınan kişisel verilerin imhası her yılın sonuncu ayında olarak belirlenmiştir. Söz konusu veriler bir tutanağa bağlanarak imha edilecek olup bu tutanak 3 yıl süre ile muhafaza edilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Muayenehanemiz dahilinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 11 uyarınca ilgili kişi yani verisi işlenen kişi olarak haklarınız şu şekildedir:

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla;

i)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

İlgili kanunun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11 inci maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında varsa aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’ nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı, eğer aktarılmışsa üçüncü kişilere yapılan düzeltme ve silme işlemlerinin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ ya aykırı olarak verilerinizin işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 

İlgili kişi tarafından talepte bulunulduğunda söz konusu kişisel veriler kliniğimiz tarafından ve aktarımda bulunduğumuz üçüncü kişiler tarafından yasal şartlarının bulunması halinde silinecektir. İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden PROF. DR. MEHMET YAVUZ SÜTBEYAZ Muayenehanesine başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

1.     Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Veri sorumlusu olarak talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu olarak kliniğimizin talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. Veri Sorumlusu tarafından, her halde yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir.

2.     Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Veri Sorumlusu tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir. İlgili kişinin kuruma şikayet hakkı saklıdır. Bu bağlamda ilgili kişiler taleplerin reddedildiğini öğrenmelerinden itibaren Kurula 60 (altmış gün) içinde başvurabilir.

3.     Bu çerçevede “yazılı” olarak Veri Sorumlusu olarak kliniğimize yapılacak başvurular,

·       Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,

·       Noter vasıtasıyla,

·       Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak

·       Muayenehane kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

Taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Mehmet Yavuz Sütbeyaz’a ait https://www.myavuzsutbeyaz.com Web Sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış “Başvuru Formu”nu doldurmak ve imzalanmak suretiyle, “Feneryolu Mah, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No:116-7 Kadıköy-İstanbul” adresine bizzat elden, posta yoluyla veya “mehmetyavuz.sutbeyaz@hs01.kep.tr” elektronik kep adresine iletebilirsiniz.