Güvenlik Kamerası Bilgilendirme

MEHMET YAVUZ SÜTBEYAZ MUAYENEHANESİ’NDE BULUNAN GÜVENLİK KAMERASI İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla “Mehmet Yavuz Sütbeyaz” tarafından hazırlanmıştır. 

Kı̇şı̇sel verı̇lerı̇n ı̇şleme amaçları, ı̇şlenecek kı̇şı̇sel verı̇ kategorı̇lerı̇ ve hukukı̇ ı̇şleme gerekçelerı̇ ile kı̇şı̇sel verı̇lerı̇n toplama yöntemı̇: Veri Sorumlusu Mehmet Yavuz Sütbeyaz tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme gerekçeleri aşağıdaki tabloda karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur:

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ GEREKÇESİ

Muayenehane Mekân Güvenliğinin Temini 

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

 

İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması 

Kişisel verileriniz, yukarıda ki tabloda sunulan hukuki sebeplere dayalı olarak, kamera kaydının işlenmesi aracılığıyla otomatik yollarla işlenmektedir. Kamera kayıtları 15 gün süresince depolanıp, sonrasında otomatik olarak silinmektedir.

İşlenen kı̇şı̇sel verı̇lerı̇n kı̇mlere ve hangı̇ amaçla aktarılabı̇leceğı̇: Muayenehanemizdeki kişisel verileriniz herhangi bir kurum ya da kuruluşa aktarılmamaktadır. 

İlgı̇lı̇ kı̇şı̇nı̇n hakları: İlgili kanunun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11 inci maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında varsa aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’ nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı, eğer aktarılmışsa üçüncü kişilere yapılan düzeltme ve silme işlemlerinin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ ya aykırı olarak verilerinizin işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 

Taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Mehmet Yavuz Sütbeyaz Muayenehanesi Web Sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış Başvuru Formunu doldurulmak ve imzalanmak suretiyle, Feneryolu Mah, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No:116-7 Kadıköy-İstanbul adresine bizzat, elden, posta yoluyla veya “mehmetyavuz.sutbeyaz@hs01.kep.tr” adresine kayıtlı elektronik posta aracılığıyla iletebilirsiniz.